Video: Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Tại Giang Sơn 15/8/2013

PHẦN 1

PHẦN 2

PHẦN 4

PHẦN 5

PHẦN 6

PHẦN 7

PHẦN 8


VIDEO do VHTT-GP thực hiện

Nguồn tin: gpbanmethuot.vn